Hello and Welcome

Nostalgy-Richard Clayderman

Thai Hoa Palace (Harmony Palace) - Hue, Vietnam
Thai Hoa Palace (Harmony Palace) – Hue, Vietnam

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo , Nền cũ lâu đài bóng tịch dương (Bà Huyện Thanh Quan)

Để vinh danh và để tưởng nhớ công đức của tổ tiên, để liên lạc đoàn kết với gia đình và để thông tin cho những thế hệ mai sau.

Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai (Albert Einstein)

[Years ago the place was full of activities – Now the old palace is under the shade of the evening … Famous poem by Mrs Huyen Thanh Quan]

To honor and to remember the good deeds done by ancestors, to connect all family members and to inform the future generations

Learn from yesterday, Live for today, Hope for tomorrow (Albert Einstein)