Categories
Uncategorized

Ton That Niem

Ton That Niem, M.D.
(1928-2017)
Ton That Niem, M.D. - Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, UCLA

Vietnamese refugees with PTSD symptomatology: Intervention via a coping skills model

Ton That Niem - Con Day Cau Noi Yeu Em
Ton That Niem, M.D. - Curriculum Vitae
2008 Honorary Clinical Professor, Neuro Psychiatric Institude, Psychiatry Dept., UCLA, California
1975 Secretary of Health - Ministry of Health
1970 Senator, Chairman of Health & Social Welfare Committee - Senate
1969 Director - Tu Du Maternity Hospital
1968 Deputy Minister - Ministry of Health, Social & Relief
1959 Chief of Health Service - National Military Academy of Dalat

Bác sĩ Tôn Thất Niệm - Chủ Tịch Hội Đồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại 1994-2007
Dr. Ton That Niem & Dr. Hoang Co Lan (Colonel – Chief Physician of Airborne division) 1974
Ton That Niem at Cao Xuan Vy funeral (2013)
Chiều Vàng với Tôn Thất Niệm (Quỳnh Giao)
https://www.nguoi-viet.com/tuong-nho/chieu-vang-voi-ton-niem/


Tưởng nhớ anh Tôn Thất Niệm (Nguyễn Tường Cường)
https://www.nguoi-viet.com/tuong-nho/tuong-nho-anh-ton-niem/


Tiếng hát qua đời (Bùi Bích Hà)
https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-little-saigon/tieng-hat-qua-doi/


Tôn Thất Niệm (Trầm Từ Đông)
https://thanhthuy.me/2017/12/14/ton-that-niem-tram-tu-dong/


Tưởng Niệm Bác Sĩ Tôn Thất Niệm
https://vietbao.com/images/file/ceHmA4g41QgBAAgQ/tuongniem-tonthatniem-1p-.jpg

Go BACK to FAMILY