Categories
Ton That Han

Ton That Han pictures

Harmony-Richard Clayderman

Emperor Khai Dinh and Duke Phò Quang (Augmented Glory) at Kien Trung Palace (1924 ?)
Long Lân Quy Phụng / Four Holy Beasts : Dragon + Qilin (Lion) + Turtle + Phoenix
Original Official Plaque from Khai Dinh Emperor to Duke Ton That Han – back side
Khải Định bát niên chính nguyệt thập tam nhật (Khải Định năm thứ 8 Tháng Giêng Ngày 13) – đây là bản đạo chế chính gốc cuả triểu đình với ấn “Sắc Mệnh Chi Bào” của Vua Khải Định gởi cho Vinh Lộc Đại Phu Văn Minh Điện Đại Học Sĩ Tôn Thất Hân (năm 1923)
Original Official Plaque with the royal seal from Khai Dinh Emperor to Duke Ton That Han year 1923 – front side (USA California, size 72″ x 24″ or 180cm x 60cm)
Tại sao chữ (2A) và (3B) cao hơn những chữ khác ? – Tại vì …
Why words at position (2A) and (3B) are higher than others ? – Because …
Greatly appreciate to Mr. Ton That Khiem, Mr. Ton That Tam and friends (Hue, Vietnam) and to
Professor  (PhD) Dr. Tran Huy Bich and Dr. Hoang Nguyen (a young MD in California) to translate this document to Vietnamese.

Xin chân thành cảm tạ ông Tôn Thất Khiêm, ông Tôn Thất Tâm và các bạn (Huế), và
Giáo sư Tiến sĩ Trần Huy Bích và Bác sĩ Nguyễn Anh Hoàng (Bác sĩ Y Khoa trẻ tuổi tại California) đã phiên dịch tài liệu này sang tiếng Việt.
Please go to Family Documents page to see more info about these pictures
Xin vào trang Gia Phả (tư liệu) để biết thêm chi tiết