Categories
Uncategorized

Ancestors / Tổ Tiên

Nostalgy-Richard Clayderman

Nguyn Bặc (924-979)

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%B7c

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%B7c

Nguyễn Kim (1476-1545) – Triệu Tường1st Lord

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Kim

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Kim

The distance from Nguyen Bac tomb (near ancient Hoa Lu capital at Ninh Binh province) to Nguyen Kim tomb ( Thanh Hoa province) is about 15 miles, and about 500 years later.

Khoảng cách từ ngôi mộ Nguyễn Bặc (gần cổ thành Hoa Lư tỉnh Ninh Bình) đến ngôi mộ Nguyễn Kim (tỉnh Thanh Hoá) là 22 Km, và gần 500 năm sau.

Nguyễn Hoàng (1525-1613) – 2nd Lord

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ho%C3%A0ng

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ho%C3%A0ng

The distance from Nguyen Kim tomb ( Thanh Hoa province) to Nguyen Hoang tomb is about 300 miles, and about 25 years later. Our ancestors started to move South toward Hue-Thua Thien province and to build Hue city today.

Khoảng cách từ ngôi mộ Nguyễn Kim (tỉnh Thanh Hoá) đến ngôi mộ Nguyễn Hoàng (tỉnh Thừa Thiên) là 500 Km, và gần 25 năm sau. Tổ tiên chúng ta bắt đầu Nam tiến về tỉnh Thừa Thiên và lập ra thành phố Huế.

Nguyễn Phước Nguyên (1563-1635) – 3rd Lord

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn

Nguyễn Phước Lan (1601-1648) – 4th Lord

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Lan

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Lan

Nguyễn Phước Tần (1620-1687) – Hiền Vương – 5th Lord

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_T%E1%BA%A7n

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_T%E1%BA%A7n

Xem các sách trong trang Gia Phả (tư liệu)
The books are available in the Family Documents page (private section)

Go BACK to FAMILY/Gia Đình